Crowdfunding for CoinMarketCap listing

English

Hello Dear Crypto Community,

Today, I am offering you, the enthusiastic crypto enthusiasts, the opportunity to make a significant impact in the blockchain world. The Hacash project, with its innovative structure and robust technology, aims to revolutionize the crypto market. However, like every great start, we need supporters too.

Being listed on CoinMarketCap will allow Hacash to reach a wider audience and ensure the project’s value is accurately understood. This listing will also attract more investors to our project and enable the expansion of our ecosystem.

Therefore, I am launching a donation campaign for Hacash to be listed on CoinMarketCap. This campaign is a critical step in making our project more visible and creating positive changes in more people’s lives.

Your donations will be used directly to finance the listing fees and support the sustainable growth of the project. Each donation is not just financial support for us, but also a sign that you are with us on this journey.

By donating, you can be a part of this innovative project and help us maximize the potential of blockchain technology. Please consider this opportunity and support the Hacash project by contributing in HAC or HACD to the address 157nRh75VT8TQUMHE63iL9ss4WTywQSzCY.

Thank you in advance for your support. Together, we can build a brighter crypto future.

Sincerely,

hacasher

Chinese

亲爱的加密社区,

今天,我为您这些热情的加密爱好者提供了在区块链世界产生重大影响的机会。Hacash项目以其创新结构和强大技术,旨在革新加密市场。然而,像每一个伟大的开始一样,我们也需要支持者。

在CoinMarketCap上市将使Hacash能够触及更广泛的受众,并确保项目价值得到准确理解。这一上市还将吸引更多投资者关注我们的项目,并促进我们生态系统的扩展。

因此,我启动了一个募捐活动,以使Hacash在CoinMarketCap上市。这场活动是让我们的项目更加可见并在更多人的生活中创造积极变化的关键一步。

您的捐款将直接用于资助上市费用,并支持项目的可持续增长。每一笔捐款对我们来说不仅仅是财务支持,也是您在这一旅程中与我们同行的标志。

通过捐赠,您可以成为这个创新项目的一部分,并帮助我们最大化区块链技术的潜力。请考虑这个机会,并通过以下地址以HAC或HACD形式支持Hacash项目:157nRh75VT8TQUMHE63iL9ss4WTywQSzCY。

提前感谢您的支持。我们一起可以构建更加光明的加密未来。

此致,

hacasher

Turkish

Merhaba Değerli Kripto Topluluğu,

Bugün, siz değerli kripto meraklılarına, blockchain dünyasında büyük bir fark yaratma şansı sunuyorum. Hacash projesi, yenilikçi yapısı ve güçlü teknolojisi ile kripto piyasasında devrim yapmayı hedefliyor. Ancak, her büyük başlangıç gibi bizim de destekçilere ihtiyacımız var.

CoinMarketCap’te listelenmek, Hacash’in daha geniş kitlelere ulaşmasını ve projenin değerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak. Bu listeleme, aynı zamanda daha fazla yatırımcının projemize ilgi göstermesine ve ekosistemimizin genişlemesine olanak tanıyacak.

Bu nedenle, Hacash’in CoinMarketCap’te listelenmesi için bir bağış kampanyası başlatıyorum. Kampanya, projemizi daha görünür kılmak ve daha fazla insanın hayatında pozitif değişiklikler yaratmak için kritik bir adım.

Bağışlarınız, doğrudan listeleme ücretlerini finanse etmek ve projenin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için kullanılacak. Her bağış, bizim için sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda bu yolculukta yanımda olduğunuzu gösteren bir işaret.

Bağış yaparak siz de bu yenilikçi projenin parçası olabilir ve blockchain teknolojisindeki potansiyeli maksimize etmemize yardımcı olabilirsiniz. Lütfen bu fırsatı değerlendirin ve Hacash projesine destek olmak için 157nRh75VT8TQUMHE63iL9ss4WTywQSzCY adresi üzerinden HAC veya HACD olarak katkıda bulunabilirsiniz.

Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Birlikte daha parlak bir kripto geleceği inşa edebiliriz

Saygılarımla

hacasher

I don’t see any mention of a listing fee here: CMC Listings Criteria

LOL You don’t need to pay to get on CMC.