Community Fundraising for CoinMarketCap Listing

UPDATE July 7th, 2024:
OFFICIAL POLL NEEDED FROM THE COMMUNITY
https://x.com/Dr_T_123/status/1809960352245002699

ENGLISH TRANSLATION
We are excited about the progress we have made together, particularly with our recent listing on CoinEx and massive crowdfunding initiative for our T2 exchange listing. This achievement highlights the strength and coordination of our community.

As we continue to pursue further growth opportunities, we aim to raise $5,000 in donations to fund listing on CoinMarketCap. In response to our application (#941133), CoinMarketCap sent us a paid, expedited option which you can read more about here. Your contribution will play a crucial role in driving our progress forward.

We are accepting donations in the following forms:

 • ETH or ERC20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • BNB or BEP20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • HAC or HACD: 15iUeB2xdQs6Nb41UKCMZcGFxA29tZbvAP

Note: HAC and HACD may be sold OTC to avoid additional, unwanted pressure on our books.

Every donation, no matter the size, makes a significant impact. Your continued support and commitment are vital to our success, and together, we can achieve even more.

Thank you for being an essential part of our journey. We appreciate your generosity and trust.


TÜRKÇE TERCÜME
Birlikte elde ettiğimiz ilerlemelerden, özellikle CoinEx’te listelenmemiz ve T2 borsa listelenmesi için büyük çaplı kitle fonlaması girişimimizden heyecan duyuyoruz. Bu başarı, topluluğumuzun gücünü ve koordinasyonunu göstermektedir.

Büyüme fırsatlarını takip etmeye devam ederken, CoinMarketCap’te listelenmek için 5.000 dolar bağış toplamayı hedefliyoruz. Başvurumuz CoinMarketCap üzerine olacak, burada daha fazla bilgi bulabileceğiniz ücretli, hızlandırılmış bir seçenek sundu.Başvuru kodu (#941133). Katkılarınız ilerlememizi ileriye taşımada önemli bir rol oynayacaktır.

Aşağıdaki formlarda bağışları kabul ediyoruz:

 • ETH veya ERC20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • BNB veya BEP20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • HAC veya HACD: 15iUeB2xdQs6Nb41UKCMZcGFxA29tZbvAP

Not: HAC ve HACD, defterlerimizde ek, istenmeyen satış baskısını önlemek için OTC aracılığıyla satılabilir.

Bağışların büyüklüğü ne olursa olsun, her biri önemli bir etki yaratır. Sürekli desteğiniz ve bağlılığınız başarımız için hayati önem taşımaktadır ve birlikte daha fazlasını başarabiliriz.

Bu yolculuğun önemli bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Cömertliğiniz ve güveniniz için minnettarız.


中文翻译
我们对我们共同取得的进展感到兴奋,尤其是我们最近在CoinEx的上市以及为T2交易所上市进行的大规模众筹。这一成就凸显了我们社区的力量和协调性。

随着我们继续追求进一步的增长机会,我们计划筹集5000美元的捐款以资助在CoinMarketCap的上市。针对我们的申请 (#941133),CoinMarketCap向我们提供了一个付费的加速选项,您可以在此处了解更多信息。您的贡献将在推动我们的进展中发挥关键作用。

我们接受以下形式的捐款:

 • ETH或ERC20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • BNB或BEP20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • HAC或HACD: 15iUeB2xdQs6Nb41UKCMZcGFxA29tZbvAP

注意:HAC和HACD可能会通过OTC出售以避免对我们的账簿造成额外的不利影响。

每一笔捐款,无论大小,都具有重要意义。您持续的支持和承诺对我们的成功至关重要,团结一致,我们可以取得更多成就。

感谢您成为我们旅程中不可或缺的一部分。我们感谢您的慷慨和信任。


日本語翻訳
私たちが共に成し遂げた進歩、特に最近のCoinExへの上場と、T2取引所上場のための大規模なクラウドファンディングに興奮しています。この成果は、私たちのコミュニティの強さと協調性を強調しています。

私たちがさらに成長の機会を追求し続ける中で、CoinMarketCapへの上場を資金援助するために5,000ドルの寄付を募ることを目指しています。私たちの申請 (#941133) に対して、CoinMarketCapは有料の迅速オプションを提供しており、こちらで詳細を読むことができます。皆様の貢献は、私たちの進展を推進する上で重要な役割を果たします。

以下の形式で寄付を受け付けています:

 • ETHまたはERC20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • BNBまたはBEP20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • HACまたはHACD: 15iUeB2xdQs6Nb41UKCMZcGFxA29tZbvAP

注意:HACおよびHACDは、追加の望まない圧力を回避するためにOTCで売却される場合があります。

寄付の大小を問わず、すべてが重要な影響を与えます。皆様の継続的な支援とコミットメントは、私たちの成功にとって不可欠であり、共に私たちはさらに多くのことを達成できます。

この旅の一部となってくださり、ありがとうございます。皆様の寛大さと信頼に感謝します。


TŁUMACZENIE POLSKIE
Ostatni wspólny sukces, to zasługa zespołowej pracy!
Dodanie notowania HAC, na giełdzie CoinEx, które udało się osiągąć za sprawą udanej zbiórki crowdfundingowej oraz dużej inicjatywie na rzecz notowania na giełdzie T2, które wciąż jest w toku – to efekt solidarnego działania.

Wiemy, że siła naszej społeczności jest duża - teraz pora na kolejny krok.

Kontynuując dążenie do dalszych możliwości rozwoju, zamierzamy zebrać 5000$ na sfinansowanie notowania na CoinMarketCap. W odpowiedzi na nasze zgłoszenie (#941133), CoinMarketCap przesłał nam płatną, przyspieszoną opcję, o której można przeczytać więcej tutaj. Liczy się każdy nawet najmniejszy wkład, udana zbiórka odegra kluczową rolę w skutecznym postępie naszych działań.

Darowizny można przesyłać na następujące adresy:

 • ETH lub ERC20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • BNB lub BEP20 USDT: 0x4cd31E4Ad0d6dF2D35aE954d264dc9eb0E11fE3e
 • HAC lub HACD: 15iUeB2xdQs6Nb41UKCMZcGFxA29tZbvAP

Uwaga: HAC i HACD mogą być sprzedawane na rynku (OTC), aby uniknąć dodatkowej, niechcianej presji spadkowej na giełdzie.

Każda darowizna, bez względu na wielkość, to ważna cegiełka. Twoje wsparcie i zaangażowanie są kluczowe dla naszego wspólnego sukcesu, razem możemy osiągnąć jeszcze więcej.

Dziękujemy, że jesteście razem z nami! Z góry dziękujemy za każdą wypłatę – działamy razam na rzecz wspólnego rozwoju!

3 Likes

Here we go again…… :raised_hands:t2::gem:

You don’t need to pay to get on CMC. https://support.coinmarketcap.com/hc/en-us/articles/360043659351-Listings-Criteria

MagicElephant, Thats not what CMC says: https://support.coinmarketcap.com/hc/en-us/articles/16945563933723-CMC-Priority-CMCP#:~:text=(C)%20Pricing,assess%20the%20feasibility